Athletic SCI

Satış Sözleşmesi

Kullanıcının almış olduğu mal ve hizmetlere karşı bedel ödeme yükümlülüğü vardır. Bu bedel tarafların anlaşması ile tespit edilir. Kullanıcı, web sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu ve Athletic SCI’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcıların Athletic SCI tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçları (Kullanıcı ismi, şifresi gibi) ile ilgili güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen kullanıcıların sorumluluğundadır. Kullanıcıların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Athletic SCI’nin, kullanıcıların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Athletic SCI’nin, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu oluşmaz.

Web sitesinin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve web sitesini kullananlar kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran kullanıcıyı bağlayacaktır. Her kullanıcı, Athletic SCI ve/veya üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığını ihlal teşkil edecek şekilde, web sitesi dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Athletic SCI ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Athletic SCI, kullanıcıların, Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak web sitesi üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kullanıcı, Gizlilik Hükümlerinde yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Athletic SCI’nin kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Athletic SCI’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, web sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs gibi) ve işlemler ile başkalarının fikri, sinai ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz.

Kullanıcılar, web sitesi dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kullanıcılar tarafından Athletic SCI’ye iletilen veya web sitesi üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

İş bu Kullanıcı Sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden kullanıcı iş bu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Athletic SCI’yi bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından sorumlu tutmayacaktır. Ayrıca işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Athletic SCI’nin üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

Athletic SCI’nin almış olduğu bedel karşılığı mal verme ve/veya hizmet sunma yükümlülüğü vardır. Bu bedel tarafların anlaşması ile tespit edilir.

Kullanım koşulları gerektiğinde Onur ÇOBAN tarafından değiştirilebilir. Değişiklik olması halinde bu değişiklik/ler sitede yayımlanacak ve bu tarihten itibaren geçerli olacaktır. Hizmetlerden faydalanan, erişim sağlayan gerçek ve tüzel kişiler iş bu kullanım koşullarında yapılan bu değişiklikleri önceden kabul etmiş sayılacaklardır.

Athletic SCI’nin her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde kullanıcının üyeliğini silme, kullanıcıya ait dosya, belge, bilgi, içerik, mesajları silme ve/veya erişimden kaldırma hakkı vardır. Kullanıcının üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir. Kullanıcı işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Athletic SCI’nin hiçbir sorumluluğu yoktur.

Kullanıcı, “Kullanıcı ismi” ismi belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemeyi taahhüt etmektedir. Kullanıcıların iş bu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, Athletic SCI’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcıların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, Athletic SCI, Kullanım Sözleşmesi’ne aykırı bu durumun düzeltilmesini kullanıcıdan talep edebileceği gibi dilerse kullanıcıya önceden haber vermeksizin kullanıcının üyeliğini geçici veya kalıcı olarak kaldırabilir.

Web sitesinin yazılım ve tasarımı Athletic SCI ve yine AAthletic SCI’nin kendinde saklı belirlediği anlaşmalı kurumların mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar kullanıcı tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu Web sitesinde adı geçen şirket/şirketler, marka/markalar ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

Web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda kullanıcının Web sitesine kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

Athletic SCI, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

Athletic SCI’nin Türk Patent Enstitüsünden marka hakkını almış olması nedeni ile iş bu sözleşmenin uygulanmasında 6769 sayılı Sinai Mülkiyet Kanunu’nun ilgili maddeleri geçerlidir.

Kullanıcılar, web sitesi üzerinden sunulan eğitim hizmetlerini, Athletic SCI bilgilerini ve Athletic SCI’nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının Athletic SCI’ye erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Athletic SCI’den talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır. Kullanıcılar, web sitesi üzerinde yer alan ve Athletic SCI’ye ve diğer Kullanıcılara ait her türlü Fikri Sinai Mülkiyet Haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Kullanıcı, Athletic SCI’nin yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

Athletic SCI, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir.

0
    0
    Sepetiniz
    Sepetiniz BoşMağazaya Geri Dön